نویسنده: admin - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

فلسفه تعدد زوجات در اسلام قوله تعالی و ان خفتم ا الا تقسطو ا فی الیتامی فانکحو ا ما طا ب لکم من النساء مثنی و ثلاث ورباع و ان خفتم الا تعدلو ا فواحده                            (سوره نساء آ یه ۳ )                    ترجمه : اگر بیم ناکید از این که نتوانید مساوات و عدالت را بکار برید در خصوص یتیمان پس ازدواج کنید با آنکه پاکند از زنان دو تا و سه تا و چهار تا ولی اگر می¬ترسید از این که نتوانید عدالت را بین آنان برقرار نمائید پس یک زن بیشتر نگیرید. بحث و گفتگو درباره¬ی هر موضوعی به دو منظور و هدف صورت می¬گیرد یکی بدست آوردن واقعیت و حقیقت آن موضوع دوم وسیله قرار دادن آن برای رسیدن به هدف خاصی که می¬تواند سیاسی و یا اجتما عی ویا اقتصادی و یا شخصی باشد پلیدترین نوع چالش درباره¬ی هر شیئی این است که آن برای رسیدن به مقصدی دیگر باشد نه کشف حقیقت چنانچه بعضی معتقداند که هدف وسیله را توجیه می¬کند و پای بند به این پندار غلط هستند .. با توجه به آنچه که بیان شد برای کالبد شکافی هر موضوعی و به منظور کشف واقعیت آن باید آن را نخست از رسوبات پیرامونی و پیرایه های همراه آن جدا ساخت و آن را از منبع اصلی آن بدست آورد مانند اینکه اگر بخواهیم در رابطه با قطعه ای از طلا که رسوباتی به آن چسبیده تحقیق کنیم و عیار آن را بدست آوریم باید قبل از هر کاری آن را از هر آلودگی پاک کنیم و سپس به تحقیق برای بدست آوردن واقعیت و حقیقت آن اقدام نمائیم . موضوع بحث و پژوهش ما در این نوشتار فلسفه علمی و عقلی تعدد زوجات در اسلام است . اول باید دید آیا تعدد زوجات در متون اصلی اسلام مانند کتاب و سنت هست یا نه و اگر هست در چه    شرائطی اجازه داده شده و بچه منظوری بوده در خصوص این موضوع با توجه به آیات و روایات سه نظریه وجود دارد : نظریه¬¬ی اول : اینکه جواز تعدد زوجات در مقطع خاصی پس از جنگ و تراکم زنان و یتیمان بی¬سرپرست در جامعه تشریع شده چنانچه از ظاهر آیه شریفه استفاده می¬شود که برای تحقق تساوی و عدالت بین فرزندان سرپرست و یتیمان بی پدر بوده . زیرا پس از هر جنگی سرپرستی یتیمان به افرادی که دارای شرا ئط لازم بودند سپرده می¬شد، که به آنها اجازه داده شده مادران آنها را به عقد خود درآورند تا یتیمان از نظر روانی خو د را کمتر از فرزندان سرپرست دار نبینند و دچار عقده روانی حقارت و خود کم بینی نشوند و با توجه به مصلحت جامعه و یتیمان که پدران خود را در جنگ با دشمنان اسلام و رفع خطر از جامعه و کشور از دست داده اند طرح اسلام بسیار پیشنهاد عادلانه و منصفانه ای بوده که مختص به آن شرائط خاص بوده است .                                                                                                نظریه ی دوم : در هر زمانی که عده ای از زنان و کودکان بهر عللی بدون سرپرست شدند برای کنترل و حفاظت آنان و تامین نیازهای جسمانی و روانی و غریزی آنان اسلام اجازه تعدد زوجات را داده و در غیر این صورت هیچ کسی مجاز به آن نیست . این نظریه هم با توجه به شرائط و وضعیت پیش آمده طرحی مدبرانه و عاقلانه است در این چنین شر ائطی نباید حساسیت های غلط و حسادت و انحصار طلبی و خود خواهی را بر مصالح اجتما عی ترجیح داد بلکه باید آ ن را سرکوب کرد نظر یه¬ی سوم : این که تعدد زوجات در غیر آن شرائط هم بطور مطلق جائز است به شرطی که زوج بتواند از نظر مالی و عاطفی عدالت را بین زوجات عملی سازد بعضی از علماء گفته¬اند چون امکان ندارد انسان از نظر عاطفی عدالت را رعایت نماید و آن در اختیار انسان نیست پس تعدد زوجات جائز نیست زیرا موکول به امر محال شده و آن به این معنی است که چون نمی¬توانید عدالت را بطور کلی در دو بعد مالی و عاطفی و عشق و محبت برقرار کنید پس باید به یک زن اکتفا نمائید . اما برخی دیگر از محققین نیز گفته اند منظور فقط عدالت مالی است نه عاطفی ، زیرا عدالت مالی در اختیار انسان است و اجرای آن ممکن است پس برای آنان که رعایت اجرای عدالت مالی برایشان ممکن است، جائز است که بیش از یک همسر اختیار نمایند. این بود مختصری از نظرات مفسران و محققان و علما در این رابطه ولی می توان فلسفه تعدد زوجات در اسلام را از دیدگاه دیگری نیز بدست آورد و آن اینکه برای زنان با توجه به چگونگی خلقت آنان که نمی شود آن را انکار کرد زمانهائی پیش می آید که طبق نظر متخصصان و وروان کاوان و پزشکان تماس جنسی برای آنان زیان بار و نوعی شکنجه به حساب می¬آید و اساساً در آن زمانها تمایلی به مسا ئل جنسی ندارند مانند: زمان عادت ماهیانه و دوران حاملگی و موارد بیماری و غیره ، البته موارد استثنائی نمی¬تواند ملاک قضاوت باشد در این هنگام مرد برای ارضای غریزه جنسی و اشباع آن چه باید بکنند؟ در این صورت به ناچار باید یا از طریق نامشروع خود را ارضاع کنند و یا این نیاز غریزی را سرکوب نماید در هر دو صورت فرایند آن از نظر اجتماعی و روانی مخرب خواهد بود، لذا اسلام به مردانی که در این ایام نمی-توانند خود را نگه دارند اجازه داده است این مشکل را بدون اینکه ضرری به خانواده بزند و خللی در آسایش و راحتی همسر اولیه و فرزندانش بوجود آید اقدام به تعدد زوجات نماید .  در یک بررسی اصولی و اساسی بدست آمده، هفتاد در صد علت تماسهای نامشروع و روسپی¬گر ی و آثار وحشتناک آن از قبیل ابتلاء به بیماریهائی چون ایذ و سفلیس و سوزاک و غیره و فروپاشی خانواده¬ها منوط به همبن جهت است و به منظور گسترش فساد در جامعه و رونق بازار روابط نامشروع و جلوگیری از رشد علمی   اخلاقی و پیشگیری از تحقق استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی جانب و استعمارگران دست به تبلیغات علیه جواز تعدد زوجات در اسلام زده¬اند تا ملتهای مسلمان را چون ملتهای خودشان دچار فروپاشی کنند زیرا طبق تحقیقات و آمار به دست آمده از منا بع مختلف هشتاد درصد مردان غیر مسلمان غربی و اروپائی و آمریکائی با داشتن همسر، ارتباط نامشروعی با تعداد بسیاری از زنان دارند. و جلوی همسر خود زنان دیگر را می بوسند. از همین رو کلیه احکام اسلام بر مبنا ی علمی و عقلی و اخلاقی و بر صلاح و مصلحت اجتماعی و فردی قرار دارد و پاسخگوی نیازهای فطری بشر است … و السلا م علی من التبع الهدی سید محمود مجد