چرا در کشورهای اسلامی گاهی با اختلاف یک روز و دو روز عید فطر و قربان و شب قدر دارند ، در صورتی که ما در سال یک شب قدر و یک روز فطر و قربان داریم؟

چرا در کشورهای اسلامی گاهی با اختلاف یک روز و دو روز عید فطر و قربان و شب قدر دارند ، در صورتی که ما در سال یک شب قدر و یک روز فطر و قربان داریم؟

نویسنده: admin - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

در علم و دانش جامعه شناسی و جهانشناسی یک موضوع مورد تحقیق و کنکاش قرار می¬گیرد و آن این که در جهان دو چیز وجود دارد یکی واقعیت و حقیقت و دوم درک آن واقعیتها و حقیقت¬ها. گاهی درک واقعیتها و حقایق منطبق آنهاست و زمانی غیر منطبق یعنی آنچه انسان می¬فهمد و درک می¬کند غیر از آن چیزی است که واقعیت و حقیقت دارد ، قوانین و مقررات به طور اعم الهی و غیر الهی براساس و مبنای واقعیتها و حقایق تدوین می¬شود و این انسان پژوهشگر و کنکاشگر است که باید سعی کند که آنها را آنچنان که هست درک نماید ، مانند مقررات و واقعیتهای پزشکی و بهداشتی که پزشک باید آنها را بکار گیرد، ولی آنچه مسلم و غیرقابل انکار است این است که بشر در طول تاریخ در کلیه رشته¬ها در تشخیص مصداق¬ها و کشف واقعیتها و حقایق دارای یک گونه درک نبوده بلکه نظرات مختلف و متفاوتی را در آن رابطه ارائه داده و بحث و چالش دانشمندان در همه¬ی اعصار ب خاطر همین اختلاف درک بوده و خواهد بود ، یکی از حقایق و واقعیتها زمانهای شاخص و معین است ، مانند روز عید فطر و قربان و یا شب قدر و غیره که برای آن لحظه هها و زمانها از دیدگاه و منظر دین مراسم و اعمالی در نظر گرفته شده که همانا حقائق و واقعیتهای آنهاست ولی تشخیص این که آیا آن شب و روزهای مشخص کدام شب و کدام روز است بستگی به درک و فهم انسانها دارد ، چنانچه در تشخیص مصداق یک موضوع علمی مانند پزشکی با همه¬ی ابزار وسایل تشخیص ، باز اختلاف در تشخیص و نوع بیماری وجود دارد، پس اختلاف در درک روزهاییچون عیدهای یاد شده و شبهای قدر … معلول کوتاه بودن اندیشه انسان در دستیابی قطعی به واقعیتها و حقایق جهان است که در کلیه رشته¬ها وجود دارد، و چون منظور اطاعت و پیروی از دستورات خداوند تعالی در همه کارها و از آن جمله عبادات است و سعی و کوشش انسانها نیز برای به دست آوردن آن واقعیتها و حقایث انجام گرفته ، انسان مطیع و منقاد ، مستحق و شایسته پاداش است ولو این که اعمال عبادی خود را در روزهای غیر واقعی انجام داده باشد زیرا تقدس زمانها و مکانها برای تهیه زمینه و بستر مناسب پیدایش خلوص و خشوع و خضوع در برابر خداوند است و الا همه زمانها و مکانها یکسان و مخلوق خدای متعال می¬باشد. « برگرفته از کتاب چرا – جلد دوم »